ఎప్పటికి వాడని గులాబీ

ఫర్ ఎవర్ రోజ్ లండన్ అనే కంఫెనీ ఎప్పటికీ వాడిపోని గులాబీలను తయారు చేస్తుంది. గులాబీలు మొక్కకి ఉన్నప్పుడే కాడల్లోంచి వాటికి మైనం గ్లిజరిన్ ఇతర నూనెలు ఎక్కించి వాటిని వాడిపోకుండా రాలిపోకుండా చేస్తారు, ఇవి ప్రత్యేక గ్లాస్ రూమ్ లో పెట్టి ప్రేమికుల దినం రోజు కానుకల్లాగా తయారు చశారు. ఇవి 20 ఏళ్ళ వరకు వాడి పోడికుండా ఉంటాయట.